Strona główna » Regulamin
Kategorie
Raty/Leasing
i-Raty - raty
online
i-Leasing - leasing
online
Kontakt
Statystyka
  • Aktualnie klientów na stronie: 12
  • Sklep odwiedziło: 818032 klientów

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego  jest Ekoszok Leszek Wiśniewski:
Działalność zarejestrowana pod numerem P/001896/93 w Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości  UM w Szczecinie.
Numer identyfikacyjny REGON 810027532 wg  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999  


Regulamin sklepu internetowego ogrzewaniedomu.ekoszok.pl


Postanowienia Ogólne:

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl. W tym warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Firma Ekoszok Leszek Wiśniewski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Obotrycka 14c numer NIP 852-002-20-87 Regon 810027532 zwany dalej „Sprzedającym”.

Regulamin zawiera:

I. Określenie zakresu działalności
II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów - składania zamówień
IV .Tryb postępowania reklamacyjnego
V. Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
VI. Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

I. Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę, w postaci szeroko rozumianej nowoczesnej techniki grzewczej.

II. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie (zakup) produktów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych akceptujące pliki typu cookies. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna . Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów - składania zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu zasadami dokonywania zakupów, cennikiem w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia stosownego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na adres podany w formularzu zamówienia .

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z IV 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez podpisanie załączonego do produktu formularza odstąpienia od umowy oraz wyśłanie go na wskazany adres Sprzedającego lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: ogrzewaniedomu@ekoszok.pl

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

IV Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail ogrzewaniedomu@ekoszok.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Ekoszok ul. Obotrycka 14c 71-684 Szczecin.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko
- adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
- przedmiot reklamacji
- przyczynę reklamacji
- podpis - w przypadku reklamacji składanej pocztą

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenie ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

V Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności

VI Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin strony www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)


Przejdź do strony głównej
Opinie o produktach
Nasze hity
Systemy Płatności
  • Przelewy24
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu